Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

γνέθω, κλώθω, νήθω

Στην αρχαιοελληνική διάλεκτο για τη λέξη γνέθω,
χρησιμοποιούσαν το ρήμα βραθανίζω,
που είναι ο αιολικός τύπος της λέξης ροδανίζω.

Συνώνυμο ρήμα είναι το ρήμα
κλώθω, αόρ. έκλωσα, παθ. παρακείμ. κέκλωσται,

ουσιαστικά: κλωστή,

κλώσμα
(από τη λέξη αυτή προέρχεται η αγγλική λέξη clew),

κλωστήρ-
(από τη λέξη αυτή προέρχεταο η αγγλική clostridium)

μίτος- η λέξη αυτή χρησιμοποιείται
στις αγγλικές λέξεις
migochondrion, mitoclastic, mitodepressive,
mitogen, mitosis, mitosome, mitotic

νήμα, από την λέξη αυτή προέρχεται το
αγγλικό πρόθεμα nemato και οι λέξεις
nematocera, nematoda, nematode

στήμων, από την λέξη αυτή προέρχονται
οι αγγλικές λέξεις stanen και staminody

Άλλα συνώνυμα: νήθω, νέομαι-νήσω-ένησα,
αξίζει να σημειωθεί ότι από το ρήμα αυτό
παράγεται η αγγλική λέξη needle = βελόνα.

Ταλασία, λέξη που σημαίνει γνέσιμο,
κυρίως έριου, μαλλιού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: